HighLab

ファイルの読み込み

 • 公開日:
 • 更新日:
 • 文字数:396文字

参考サイト
https://www.flatflag.nir87.com/fgets-810

//$file_name = '././template/template-send_mail_to_myself.txt';
   $file_name = '././template/template-send_mail_to_myself.txt';

   // fopenでファイルを開く('r'は読み込みモードで開く)
   $fp = fopen($file_name, 'r');

   // whileで行末までループ処理
   while (!feof($fp)) {

    // fgetsでファイルを読み込み、変数に格納
    $txt = fgets($fp);
    echo $txt;

   }